0 622 475 339

info@semazonwering.nl

Naam:        SEMA zonwering

Address:    Nicolaas beetslaan 136

                    1422AW Uithoorn

KvK:            81448333

BTW:          NL862096868B01

BANK:        NL55RABO 0363885544

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SEMA ZONWERING

 

Artikel 1     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 SEMA Zonwering: de vennootschap onder firma SEMA Zonwering gevestigd te Uithoorn, kantoorhoudende te Uithoorn aan de Molenlaan 13B ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81448333. Website: www.semazonwering.nl E-mailadres info@semazonwering.nl Telefoonnummer 06-22475339;

 Consument: een koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

 Zakelijke koper: de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

 Overeenkomst: de Overeenkomst die wordt gesloten met SEMA Zonwering

 Wederpartij: een consument of zakelijke koper die met SEMA Zonwering een Overeenkomst wenst te sluiten of sluit;

 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe door Wederpartij opdracht is gegeven of die door SEMA Zonwering uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte, c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. 

 Producten: samengesteld op basis van specifieke wensen van een consument of zakelijke koper;

 Prijs: kosten die SEMA Zonwering in rekening brengt voor producten en werkzaamheden; 

 Klacht: elke negatieve feedback van Wederpartij over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een Overeenkomst of de dienstverlening van SEMA Zonwering;

 Geschil: de blijvende onenigheid tussen Wederpartij en SEMA Zonwering met betrekking tot een eerder ingediende klacht;  

 

Artikel 2     Toepasselijkheid  
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van Overeenkomsten en aanbiedingen (zowel mondeling als schriftelijk) tussen SEMA Zonwering en Wederpartij, ongeacht in welke hoedanigheid Wederpartij optreedt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken. Tenzij hieronder anders bepaald worden alle dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘Overeenkomsten’ genoemd.
 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten van SEMA Zonwering voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Wederpartij en/of derden wordt uitdrukkelijk afgewezen. 
 Afwijking van de onderhavige voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. Een eventuele afwijking van de onderhavige voorwaarden geldt slechts voor de bij die Overeenkomst specifiek bepaalde gevallen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald. De voorwaarden waarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. 
 Indien op enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan door SEMA Zonwering geen beroep kan worden gedaan of deze ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen, of het overige, onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige (deel)bepaling te vervangen door een (deel)bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop SEMA Zonwering om andere redenen geen beroep kan doen. 
 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor SEMA Zonwering werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen personeel, directeuren, bestuurders, vennoten, maten en door SEMA Zonwering ingeschakelde derden. Zij kunnen jegens Wederpartij een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 Afspraken met personeel en/of derden ter zake de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden van SEMA Zonwering of anderszins binden SEMA Zonwering niet, tenzij schriftelijk door SEMA Zonwering is bevestigd dat zij zich gebonden acht aan deze afspraken.
 In het geval de onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse zijn opgesteld, prevaleert, in het geval van conflict op enig onderdeel tussen die vertaling en de Nederlandse tekst, de Nederlandse tekst op bedoeld onderdeel. 

 

Artikel 3     Wijzigingen algemene voorwaarden 
 SEMA Zonwering is bevoegd (eenzijdig) wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. 
 De gewijzigde algemene voorwaarden worden op de website van SEMA Zonwering gepubliceerd en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, tijdig aan Wederpartij toegezonden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is vastgesteld, treden de wijzigingen jegens Wederpartij in werking binnen één maand nadat de wijziging is medegedeeld.
 De gewijzigde algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van (een) eerder gesloten Overeenkomst(en), met ingang van één maand na (schriftelijke) bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden. 
 Op de website van SEMA Zonwering is steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden te raadplegen. 


Artikel 4    Offertes en zekerheidsstelling
 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 De offerte is tot 30 dagen geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offertes is gebaseerd op informatie die door Wederpartij tot aan de offertedatum is verstrekt. Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 Het enkele uitbrengen door SEMA Zonwering van een al dan niet als offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht SEMA Zonwering niet tot het sluiten van een Overeenkomst. 
 Eventuele kortingen gelden eenmalig en binden SEMA Zonwering niet met betrekking tot andere Overeenkomsten.


Artikel 5     Prijs
 Prijsopgaven worden door SEMA Zonwering steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. 
 Prijsopgaven in de Overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen en luiden in Euro’s. De opgegeven prijzen zijn voor de consument inclusief omzetbelasting en voor de zakelijke verkoper exclusief omzetbelasting en in alle gevallen exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden. Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een Overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel gegeven prijs. 
 Werkzaamheden en producten die niet in de offerte staan opgenomen vallen niet onder de Overeenkomst en de in de offerte genoemde prijs. Indien bij het uitvoeren van de Overeenkomst extra kosten moeten worden gemaakt en/of extra risico’s aanwezig zijn waarmee bij het maken van de offerte door SEMA Zonwering geen rekening is gehouden, zal SEMA Zonwering een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen, evenredig aan deze extra kosten en extra risico’s.
 Voor zakelijke kopers geldt, dat SEMA Zonwering gerechtigd is de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen: koersstijgingen, stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn (daaronder begrepen de diensten van de door SEMA Zonwering ingeschakelde derden), stijging van kosten van extern in te huren materialen en materieel, stijging van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen of andere heffingen en/of belastingen, of, in het algemeen, zodanige omstandigheden die met een en/of ander vergelijkbaar zijn. Indien een degelijke omstandigheid zich voordoet is SEMA Zonwering gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato van de bedoelde stijging te verhogen.


Artikel 6     De Overeenkomst
 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door SEMA Zonwering van de door de Wederpartij verstrekte opdracht. Wanneer Wederpartij schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte stuurt SEMA Zonwering een opdrachtbevestiging per e-mail onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden. 
 Indien de Wederpartij een opdracht verstrekt met voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van de offerte, komt de Overeenkomst eerst tot stand indien en zodra SEMA Zonwering aan Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkende opdracht in te stemmen. Voor de zakelijke koper geldt, dat de instemming geen betrekking heeft op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de zakelijke koper worden gehanteerd. 
 Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij verstrekking van de opdracht komen voor rekening en risico van Wederpartij. 
 Na verzending van de opdrachtbevestiging door SEMA Zonwering moeten wijzigingen in de opdracht, door Wederpartij tijdig en bij voorkeur schriftelijk aan SEMA Zonwering kenbaar worden gemaakt. Indien wijzigingen mondeling (bijvoorbeeld per telefoon) worden doorgegeven is het risico van de wijzigingen voor rekening van Wederpartij, tenzij deze door SEMA Zonwering schriftelijk zijn bevestigd. 
 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens SEMA Zonwering, binden SEMA Zonwering niet, tenzij deze door SEMA Zonwering schriftelijk zijn bevestigd.
 Rechtshandelingen van de Wederpartij met ondergeschikten van SEMA Zonwering binden SEMA Zonwering niet, tenzij en voor zover met deze rechtshandelingen door SEMA Zonwering schriftelijk en uitdrukkelijk wordt ingestemd.
 De wederpartij dient SEMA Zonwering tijdig alle gevraagde gegevens, feiten en informatie te verschaffen waarvan wordt vermoed, dat SEMA Zonwering die nodig zou kunnen hebben voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst. 
 Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan SEMA Zonwering verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn. De zakelijke koper is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van onder meer doch niet uitsluitend de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan SEMA Zonwering verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Wederpartij vrijwaart SEMA Zonwering voor eventuele aanspraken in verband met het niet of niet correct naleven daarvan door Wederpartij. 
 Wederpartij dient ervoor te zorgen, dat de plaatsen waar de producten moeten worden afgeleverd, dan wel gemonteerd onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn voor SEMA Zonwering. 
Wederpartij is verplicht zich als een goed koper te gedragen. Wederpartij dient het geleverde goed en afdoende te onderhouden en zorgvuldig te behandelen. Bij raambekleding dient de koper bij gebruik en reiniging rekening te houden met de vaak kwetsbare stoffen. 
 Wederpartij dient direct na levering van de producten en uitvoering van werkzaamheden, deze grondig te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen 2 dagen) schriftelijk aan SEMA Zonwering worden gemeld. Indien de melding niet (tijdig) wordt gedaan, dan wordt ervan uitgegaan dat de producten zijn geleverd zonder schade, defecten of gebreken en dat SEMA Zonwering haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
 Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet heeft SEMA Zonwering het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Wederpartij alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging (waaronder begrepen extra tijd), dan wel kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, alsmede overige schade geleden door SEMA Zonwering zijn voor rekening en risico van Wederpartij. SEMA Zonwering heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Wederpartij aan zijn verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan. 


Artikel 7     Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
 Wijzigingen in de opdracht, van welke aard dan ook, die hogere kosten veroorzaken waarmee bij het maken van de offerte geen rekening is gehouden, worden aan Wederpartij apart extra in rekening gebracht. De kosten van deze wijzigingen kunnen door SEMA Zonwering zowel mondeling als schriftelijk worden medegedeeld aan Wederpartij. Acceptatie van deze prijsopgave door Wederpartij kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van sluiten van de Overeenkomst. 
 Indien de uitvoering van werkzaamheden moet worden bespoedigd, dan wel vertraagd in verband met een door Wederpartij met derden overeengekomen termijn, kunnen door SEMA Zonwering extra vergoedingen en/of andere extra kosten in rekening worden gebracht. 


Artikel 8    Betalingen aan SEMA Zonwering
 Betaling door Wederpartij dient te geschieden, door middel van een wettig betaalmiddel, door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening(en) van SEMA Zonwering binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij betaling dient het factuurnummer te worden vermeld. 
 Nadat SEMA Zonwering de opdrachtbevestiging heeft gestuurd aan, doet Wederpartij een aanbetaling van 50% van de totaalprijs onder vermelding van een offertenummer. Indien de aanbetaling niet binnen 5 werkdagen op de rekening van SEMA Zonwering is bijgeschreven, is SEMA Zonwering gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding van eventuele door hem geleden schade.

 Na afronding van de werkzaamheden ontvangt Wederpartij een factuur voor het resterende bedrag, zijnde 50% van de totaalprijs die binnen 14 dagen na factuurdatum moet worden voldaan. 
 Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst de financiële positie van Wederpartij of diens betalingsgedrag daartoe aanleiding geeft, is Wederpartij op eerste verzoek van SEMA Zonwering gehouden tot geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling, dan wel het stellen van voldoende zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen, inclusief de eventueel verschuldigde rente en kosten, bij gebreke waarvan SEMA Zonwering gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat alsnog aan het verzoek tot vooruitbetaling dan wel het stellen van voldoende zekerheid wordt voldaan.
 SEMA Zonwering is ook bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer naar het oordeel van SEMA Zonwering de financiële situatie of het betalingsgedrag van Wederpartij daartoe aanleiding geeft. 
 Voor de zakelijke koper geldt, dat bij overschrijding van afgesproken betaaltermijn de zakelijke koper zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 10% per jaar verschuldigd, alsmede vergoeding van zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke kosten ter inning van de vordering, zulks met een minimum van € 250,00 ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Indien de wettelijke handelsrente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, is voor die periode de wettelijke handelsrente verschuldigd in plaats van contractuele rente. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen van de vordering, zoals (doch niet uitsluitend): deurwaarderskosten, advocaatkosten, kosten ten behoeve van conservatoire rechtsmaatregelen, voorlopige voorzieningen, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.
 Voor de consument geldt, dat wanneer niet binnen de op de factuur aangegeven termijn wordt betaald, sprake is van verzuim nadat de consument een herinnering heeft ontvangen van SEMA Zonwering waarbij de consument een extra termijn van 14 dagen heeft gekregen om alsnog tot betaling over te gaan. Indien de consument hierna niet tijdig tot betaling overgaat is de consument wettelijke rente verschuldigd en is SEMA Zonwering gerechtigd (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 
 De door Wederpartij verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en pas na voldoening daarvan van opeisbare bedragen die het langst openstaan zelfs al vermeld Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur, en in de laatste plaats op de laatstelijk door SEMA Zonwering gezonden factuur.
 Indien Wederpartij bezwaar heeft tegen een door SEMA ontvangen factuur, dan dient Wederpartij dit binnen 7 dagen schriftelijk kenbaar te maken aan SEMA Zonwering. Indien hieraan niet is voldaan erkend Wederpartij de verschuldigdheid van het factuurbedrag aan SEMA Zonwering. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden, producten of hoogte van de factuur schort de betalingsverplichtingen van Wederpartij niet op. 
 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsanering, zullen de vorderingen van SEMA Zonwering onmiddellijk opeisbaar zijn.


Artikel 9    Eigendomsvoorbehoud
 SEMA Zonwering blijft eigenaar van de aan Wederpartij verkochte producten totdat Wederpartij het volledig verschuldigde bedrag heeft voldaan. 
 De Wederpartij mag producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd niet verpanden of op andere manier bezwaren.
 Indien een derde dreigt met beslaglegging of met het vestigen van een recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, dan moet Wederpartij dit SEMA Zonwering zo spoedig mogelijk laten weten. 

 

Artikel 10    Annulering en levering
 Annulering van producten komt voor rekening en risico van de Wederpartij en ontslaat de Wederpartij niet van de verplichting tot voldoening van de volledig overeengekomen prijs. Er is geen sprake van onverschuldigde betaling. 
 Onder levertijd wordt begrepen de tijd die partijen hebben afgesproken waarbinnen de producten moeten zijn geleverd en /of werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd. 
 De levering wordt in beginsel verzorgd door SEMA Zonwering, maar SEMA Zonwering mag hiervoor gebruik maken van derden. 
 De levertijd gaat lopen vanaf de datum dat SEMA Zonwering de bestelling heeft geplaatst bij de toeleverancier of fabrikant. Het plaatsen van een bestelling vindt plaats nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen én Wederpartij de aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs heeft voldaan, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen.
 Bij het noemen van een levertijd gaat SEMA Zonwering ervan uit dat zij de producten kan leveren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. Tenzij sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 13, zal Wederpartij SEMA Zonwering een redelijke termijn gunnen van 30 dagen na afloop van de oorspronkelijke levertijd om de Overeenkomst uit te voeren. 
 SEMA Zonwering sluit aansprakelijkheid uit voor overschrijding van de levertijd door omstandigheden die voor risico van Wederpartij komen. 
 De levertijd wordt automatisch verlengd met het aantal dagen dat voor aanvang, dan wel tijdens de uitvoering van werkzaamheden sprake is geweest van onwerkbaar weer plus drie werkdagen. 
 Als er sprake is van meerwerk wordt de oorspronkelijk doorgegeven levertermijn verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. 
 Indien vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de Overeenkomst en deze vertraging aan Wederpartij is toe te rekenen komen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor risico en rekening van Wederpartij. De consument mag bij overschrijding van de extra levertijd van 30 dagen na afloop van de oorspronkelijke levertijd de koopOvereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vorderen. 
 Bij overschrijding van de levertijd sluit SEMA Zonwering bij een Overeenkomst met een zakelijke koper aansprakelijkheid voor gevolgschade of enige andere schade uit. 
 SEMA Zonwering heeft aan haar verplichtingen voldaan indien SEMA Zonwering de producten op de afgesproken leverdatum komt brengen en monteren en Wederpartij neemt de producten niet aan of Wederpartij is niet op de afgesproken locatie aanwezig. In dat geval zullen de producten voor risico van Wederpartij worden opgeslagen door SEMA Zonwering en is SEMA Zonwering gerechtigd om bij Wederpartij extra kosten, waaronder in ieder geval in redelijkheid gemaakte opslagkosten in rekening te brengen alsmede leveringskosten, waaronder verpakking, transport en transportverzekering voor levering op een nader overeen te komen leveringsdatum.
 SEMA Zonwering zal de producten maximaal 3 maanden na de leveringsdatum in opslag houden, onder berekening van redelijke interne- en externe opslagkosten. Indien de Wederpartij na verloop van deze termijn de producten niet afneemt, dan kan SEMA Zonwering vrij over de producten beschikken, onverminderd zijn recht om de volledig overeengekomen prijs, voor zover nog niet voldaan, op te eisen ter dekking van zijn schade. 
 SEMA Zonwering wordt geacht aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te hebben voldaan, indien een en ander naar mening van SEMA Zonwering is uitgevoerd conform de Overeenkomst en/of de door SEMA Zonwering geleverde producten door Wederpartij in gebruik zijn genomen.

 

Artikel 11    Duur, opzegging en ontbinding Overeenkomst
 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de Overeenkomst blijkt dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 
 Indien Wederpartij zijn verplichtingen jegens SEMA Zonwering niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, alsmede bij de zakelijke koper beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel als hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel ervan verliest, heeft SEMA Zonwering het recht, zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 SEMA Zonwering houdt in geval van van beëindiging van de Overeenkomst (op welke wijze dan ook en om welke reden dan ook) aanspraak op betaling van zijn facturen.
 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor SEMA Zonwering kosten met zich brengt, is Wederpartij gehouden deze kosten aan SEMA Zonwering te vergoeden. 

 

Artikel 12    Conformiteit en garantie
 De afgeleverde zaak moet de eigenschappen bezitten die de consument op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Het voorgaande geldt ook bij bijzonder gebruik voor zover dit voorzienbaar was bij het sluiten van de Overeenkomst. 
 Garantie geldt alleen bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde producten conform voorschriften van de leverancier en deugdelijk onderhoud.
 Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, e.d. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten, tenzij sprake is van afwijkingen die uit technisch oogpunt onaanvaardbaar zijn volgens de geldende en gebruikelijke normen of handelsgebruik.
 De door SEMA Zonwering gebruikte stalen dienen enkel ter aanduiding, de daadwerkelijk geleverde producten kunnen hiervan afwijken. 

 

Artikel 13    Overmacht
 Er is sprake van overmacht wanneer de nakoming van de Overeenkomst wordt verhinderd door omstandigheden die niet aan SEMA Zonwering zijn toe te rekenen. De volgende omstandigheden worden ook als overmacht beschouwd (indien en voor zover die omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken: stakingen in andere bedrijven dan die van SEMA Zonwering, wilde stakingen of politieke stakingen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan SEMA Zonwering afhankelijk is, extreme en/of onverwachte weersomstandigheden, ziekte van het personeel van SEMA Zonwering of bij door haar in te schakelen derde partijen, overheidsmaatregelen en algemene vervoersproblemen.
 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SEMA Zonwering opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SEMA Zonwering niet mogelijk is langer dan dertig (30) dagen duurt, is Wederpartij bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat SEMA Zonwering hiervoor schadevergoeding aan Wederpartij hoeft te betalen. 
 SEMA Zonwering heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SEMA Zonwering haar verbintenis had moeten nakomen.


Artikel 14    Verwerking Persoonsgegevens
In het kader van de tussen partijen gesloten Overeenkomst kan het voorkomen dat SEMA Zonwering genoodzaakt is persoonsgegevens te verwerken van Wederpartij alsmede de bij haar werkzame personen en aan haar gelieerde derden. Verwerking zal steeds plaatsvinden conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.